Fundacja „Puławskie Centrum Przedsiębiorczości” (FPCP) została założona w celu kreowania oraz wspierania rozwoju przedsiębiorczości w Puławach i regionie, promocji lokalnego potencjału gospodarczego, a także promocji zatrudnienia oraz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i zagrożonych bezrobociem.

Fundacja „Puławskie Centrum Przedsiębiorczości” oferuje klientom następujące usługi:
- organizację szkoleń dla przedsiębiorców, kadry pracowniczej przedsiębiorstw, osób rozpoczynających działalność gospodarczą oraz osób zainteresowanych podniesieniem kwalifikacji zawodowych,
- doradztwo w zakresie rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej, pozyskiwania funduszy na działalność gospodarczą (w tym funduszy unijnych),
- opracowywanie wniosków o dotacje, pomoc przy aplikowaniu do Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego,
- prowadzenie obsługi sekretaryjno – biurowej,
- organizację i obsługę konferencji i spotkań dla przedsiębiorców,
- udzielanie poręczeń w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą mikro, małym i średnim przedsiębiorcom,
- udzielanie pożyczek mikroprzedsiębiorstwom oraz osobom zamierzającym rozpocząć działalność gospodarczą,
- udzielanie informacji w zakresie administracyjno – prawnych aspektów rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczych, preferencyjnych źródeł finansowania działalności gospodarczej, dotacji dla małych i średnich przedsiębiorstw z wykorzystaniem środków z UE oraz informacji o usługach specjalistycznych i innych danych teleadresowych,

Poza stałą działalnością programową Fundacja realizuje celowe programy pomocowe ukierunkowane na tworzenie i wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, rozwój zasobów ludzkich oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.