Rada ds. PPN-T

Rada do spraw Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego jest organem inicjującym, opiniodawczym oraz doradczym jednostki zarządzającej Puławskim Parkiem Naukowo-Technologicznym. Rada powołana została w celu zapewnienia merytorycznej poprawności oraz trwałości realizowanych w PPN–T projektów naukowych, badawczych, edukacyjnych i gospodarczych oraz działalności Zarządzającego obiektem.

Członków Rady ds. PPN–T powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Puławy. W skład Rady wchodzą reprezentanci środowisk gospodarczych, naukowych i samorządowych.

 

Do zadań Rady należą:

- wyrażanie opinii w sprawie zgodności realizowanych przedsięwzięć gospodarczych, badawczych i naukowych z celami Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego,
- wyrażanie opinii w sprawie tworzenia oferty PPN-T i jej zgodności z misją i celami przyjętymi dla Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego,
- wyrażanie opinii w sprawie realizowanych przedsięwzięć gospodarczych w Inkubatorze Technologicznym w zakresie ich celowości, efektywności i zgodności z przyjętymi zasadami,
- opiniowanie spraw wniesionych przez członków Rady, Właściciela Parku oraz Operatora Parku,
- opiniowania innych działań faktycznych jak i prawnych mających istotny wpływ na budowanie marki oraz realizacje celów PPN-T,
- ustalanie kierunków rozwoju w perspektywie długookresowej.

Członkowie Rady ds. Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego:

dr inż. Justyna Ostrowska - Przedstawiciel Instytutu Nowych Syntez Chemicznych w Puławach

Kierownik Grupy Badawczej Tworzywa Biodegradowalne w Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytucie Nowych Syntez Chemicznych.

Stopień doktora w dziedzinie nauk chemicznych uzyskała na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej. Trzykrotnie nagradzana za wyróżnioną rozprawę doktorską w Konkursie Innowator Mazowsza VII, XVII Edycji Konkursu Fiata oraz Giovanni Agnelli Award 1st Edition. Podczas studiów doktoranckich była stypendystką dwóch projektów systemowych Samorządu Województwa Mazowieckiego pn. Potencjał naukowy wsparciem dla gospodarki Mazowsza - stypendia dla doktorantów oraz Mazowieckie stypendium Doktoranckie. Współautorka licznych publikacji naukowych oraz patentów z zakresu chemii i technologii polimerów. Wykonawca i kierownik projektów badawczych finansowanych przez NCBiR, MNiSzW oraz przemysł. Laureatka Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2020 w kategorii Naukowiec Przyszłości.

W  Ł-INS realizuje badania dotyczące otrzymywania nowoczesnych tworzyw na bazie surowców odnawialnych, w tym jako Kierownik Projektu Lider X (NCBiR) pt.: Opracowanie technologii otrzymywania nowych biodegradowalnych materiałów polimerowych na bazie skrobi termoplastycznej przeznaczonych do wytwarzania folii.

prof. dr hab. Beata Cuvelier - Przedstawiciel Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach

Prof. dr hab. Beata Cuvelier-Mizak, po ukończeniu w 1981 r. studiów na Wydziale Weterynaryjnym Akademii Rolniczej w Lublinie, rozpoczęła pracę w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym w Puławach osiągając kolejne etapy kariery naukowej, od asystenta do profesora.

Zainteresowania zawodowe prof. Beaty Cuvelier koncentrowały się początkowo na chorobach zakaźnych zwierząt mięsożernych i futerkowych, w aspekcie opracowania nowych metod diagnostycznych oraz immunopreparatów. W kolejnych latach jej zainteresowania naukowe obejmowały wykrywanie z zastosowaniem metod biologii molekularnej wirusów patogennych dla człowieka w żywności zwierzęcego pochodzenia oraz ocenę ryzyka występowania chorób zakaźnych u zwierząt w Polsce. Prof. Beata Cuvelier pełniła funkcję kierownika w kilku zakładach naukowych: Zakładzie Chorób Zwierząt Mięsożernych i Futerkowych, Zakładzie Wirusologii Żywności i Środowiska, Zakładzie Epidemiologii i Oceny Ryzyka oraz w Zakładzie Farmacji Weterynaryjnej, w którym zlokalizowano Państwowe Laboratorium Kontroli Produktów Leczniczych, działające w ramach europejskiej sieci OMCL (Official Medicines Control Laboratory). Obecnie prof. Cuvelier pełni funkcję Redaktora Naczelnego czasopisma naukowego o randze międzynarodowej, wydawanego przez Instytut w języku angielskim - Journal of Veterinary Research.

Michał Krawczyk - Przedstawiciel Puławskiej Izby Gospodarczej

Kamil Zięcina - Przedstawiciel Rady Miasta Puławy

Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II w Lublinie na kierunku Zarządzanie, Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Zarządzanie Projektami oraz Politechniki Lubelskiej na kierunku Master of Business Administration (MBA).

Od 2012 związany z branżą energetyczną. Posiada doświadczenie w zakresie zarządzania projektami, kontrolingu, finansów, sprawozdawczości oraz oceny efektywności projektów inwestycyjnych. Członek licznych zespołów inwestycyjno-modernizacyjnych, m.in. zespołu budującego blok energetyczny o mocy 1075 MWe.

Od 11.2020 Radny Miasta Puławy.

Andrzej Kuszyk - Przedstawiciel Rady Miasta Puławy

Katarzyna Malesza-Dzido - Prezes Fundacji Puławskie Centrum Przedsiębiorczości

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Posiada ponad 16-letnie doświadczenie we wspieraniu rozwoju gospodarczego Lubelszczyzny, w szczególności powiatu puławskiego i pracy na rzecz organizacji pozarządowej. Inicjator Puławskich spotkań z przedsiębiorczością. Członek Powiatowej Rady Rynku Pracy w Puławach (od 2012 r.). Autor projektów i działań skierowanych do młodzieży, seniorów, przedsiębiorców i osób zamierzających prowadzić działalność gospodarczą na terenie województwa lubelskiego. Posiada praktyczną wiedzę i doświadczenie w zakresie kreowania i realizowania przedsięwzięć z zakresu wspierania innowacji zarówno wśród startup-ów, jak i przedsiębiorstw już funkcjonujących, a także wieloletnie doświadczenie w zakresie pozyskiwania źródeł finansowania zarówno dla organizacji pozarządowych, jak i przedsiębiorców.

Jacek Paprota - Przedstawiciel Lubelskiej Fundacji Rozwoju

Absolwent Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ukończone studium samorządowe, studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego i przedsiębiorczości oraz kurs na członków rad nadzorczych jednoosobowych spółek Skarbu Państwa. Doświadczenie z pracy w samorządzie szczebla gminnego m.in. jako Zastępca Burmistrza Miasta. Od 2001 r. zatrudniony w Lubelskiej Fundacji Rozwoju jako Dyrektor Generalny/Dyrektor Działu Projektów. Odpowiedzialny m.in. za koordynację działalności projektowej LFR - jednej z największych organizacji pozarządowych w Regionie Lubelskim, której celem jest wspieranie procesów rozwoju gospodarczego. Od 2008 r. Prezes Zarządu MERITUM Lubelska Grupa Doradcza Sp. z o.o. - zarządzanie spółką doradczą, której głównym przedmiotem działalności jest świadczenie usług na rzecz przedsiębiorstw w zakresie pozyskiwania dotacji oraz zarządzania projektami finansowanymi ze środków UE. Ekspert w zakresie projektów unijnych - znajomość zasad i procedur oraz wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu i koordynowaniu projektami. Doświadczenia z pracy w organach nadzoru w spółkach i w radach fundatorów organizacji pozarządowych. Członkostwo w wielu gremiach opiniodawczych i doradczych w Regionie w tym: członek Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia i Miejskiej Rady Rynku Pracy w Lublinie, członkostwo w Podkomitecie Monitorującym POKL, członek Grupy Wspierającej prace nad przygotowaniem Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021-2027.

dr Rafał Wawer - Przedstawiciel Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach

Ukończył Zespół Szkół Technicznych im. Marii Curie-Skłodowskiej w Puławach, Politechnikę Lubelską, Uniwersytet Wrocławski, Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

Pracował lub pracuje głównie na stanowiskach kierowniczych lub naukowych w AgriSolutions Sp. z o.o., Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, Deloitte, CaseLogics Sp. z o.o., Ecorys, INRA, Katholieke Universiteit Leuven.

Autor lub współautor licznych monografii, artykułów, publikacji, raportów, aplikacji itp.

Brał udział w wielu projektach polskich i międzynarodowych przede wszystkim jako koordynator.

Jest członkiem w kilku towarzystwach, organizacjach i wydawnictwach.

Zdobył kilka odznaczeń i wyróżnień.

Posiada wieloletnie doświadczenie jako wykładowca.

Andrzej Skwarek - Przedstawiciel Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.

Od blisko 20 lat związany z Grupą Azoty Puławy; od 2016r. Członek Zarządu Spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy - obecnie sprawuje nadzór nad obszarem Pionu Produkcji.

Członek Rady Interesariuszy Zewnętrznych przy Wydziale Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Członek Rady Ekspertów przy Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Członek  Rady Instytutu - Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Nowych Syntez Chemicznych oraz  Rady Instytutu - Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej Blachownia.

Członek Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A.

Członek Rady Konsorcjum Bezpieczeństwo Gospodarcze Polski w Lublinie.

Absolwent Politechniki Warszawskiej na kierunku Inżynieria Chemiczna i Procesowa oraz Akademii Leona Koźmińskiego - studia podyplomowe na kierunku Master of Business Administration oraz Zarządzanie Projektami.

Uczestnik licznych kursów i szkoleń z zakresu zarządzania, zarządzania projektami, zarządzania zakupami, finansów i finansowania projektów inwestycyjnych.

Robert Domański - Kierownik Wydziału Rozwoju Miasta w Urzędzie Miasta Puławy

Andrzej Kramek - Kierownik Wydziału Nadzoru Komunalnego i Spraw Lokalowych w Urzędzie Miasta Puławy

Jarosław Pazik - zastępca Kierownika Wydziału Rozwoju Miasta w Urzędzie Miasta Puławy

Absolwent Akademii Rolniczej w Lublinie Wydział Ogrodniczy. Od 1992 r. pracownik Urzędu Miasta Puławy. Od 1995 r. kierownik Oddziału Działalności Gospodarczej i Ośrodka Wspierania Biznesu Lubelsko-Chełmskiej Fundacji Rozwoju. W 1996 r. ukończył Kurs Doradców Przedsiębiorczości w Lubelskiej Szkole Biznesu. W latach 2004-2006 pełnił funkcję Zastępcy Członka w posiedzeniach Komitetu Sterującego Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw. W latach 2008-2020 Kierownik Wydziału Wspierania Rozwoju Przedsiębiorczości. Od 2007 do 2016 r. pełnił funkcję Pełnomocnika Prezydenta Miasta Puławy ds. realizacji projektów Utworzenie Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego i przygotowanie terenów inwestycyjnych oraz Rozbudowa potencjału badawczego Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego, współfinansowanych ze środków Unii europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Od 2011 r. Sekretarz Rady ds. PPNT.