Nabór

Centrum Technologiczne to specjalnie utworzona powierzchnia, która ma umożliwić wsparcie dla transferu nowych technologii do sfery biznesu.
PPN-T oferuje przedsiębiorcom przystosowane i wyposażone pomieszczenia biurowe, pomieszczenia laboratoryjne do adaptacji i wyposażone, pomieszczenia produkcyjno-usługowe.

Inkubator Technologiczny dysponuje kompleksem laboratoryjno-biurowo-produkcyjnym.
Dla nowo powstałych firm PPN-T oferuje działania inkubacyjne, które ułatwiają przetrwanie we wstępnej fazie funkcjonowania i dalszy rozwój (preferencyjne stawki czynszu, wyposażenie).

KRYTERIA WEJŚCIA DO PARKU:

1. O przyjęcie do Parku Naukowo-Technologicznego mogą ubiegać się:
a) osoby fizyczne
b) przedsiębiorcy działający na rynku
c) inni przedsiębiorcy planujący wdrożenie innowacyjnych rozwiązań - lokatorzy strategiczni.
2. Wykluczeniu z możliwości korzystania z oferty Parku Naukowo-Technologicznego podlegają:
a) przedsiębiorcy, na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem;
b) mikro, mali lub średni przedsiębiorcy, spełniający kryteria zagrożonego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 1 ust. 7 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych).
c) przedsiębiorcy inni niż mikro, mali lub średni przedsiębiorcy, spełniający kryteria podmiotu w trudnej sytuacji ekonomicznej lub znajdujący się w okresie restrukturyzacji przeprowadzanej z wykorzystaniem pomocy publicznej, w rozumieniu wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw.

Proces Inkubacji

Dostęp na preferencyjnych warunkach do następujących usług:

• Wynajem sal szkoleniowych, konferencyjnych i powierzchni wystawowych
• Doradztwo w zakresie prowadzenia i rozwijania działalności gospodarczej (Fundacja Puławskie Centrum Przedsiębiorczości)

Wartością dodaną działalności firmy w Inkubatorze jest możliwość nawiązania kontaktów i współpracy z innymi lokatorami.

Pozostałe korzyści dla firm prowadzących swoją działalność w PPN-T:
• Umeblowane biuro
• Dostęp do biura 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu
• Użytkowanie sali spotkań biznesowych
• Bezpłatna promocja na stronie internetowej PPN-T
• Bezpłatne miejsca parkingowe

O miejsce w Inkubatorze Technologicznym mogą starać się:

1. Podmioty rozpoczynające lub planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej
2. Przedsiębiorcy działający na rynku nie dłużej niż 3 lata

Procedura aplikacyjna przebiega zgodnie z poniższym schematem:
1. Złożenie wniosku aplikacyjnego przez podmiot/firmę
2. Ocena formalna wniosku
a) Ocena negatywna – wezwanie do uzupełnienia wniosku
b) Ocena pozytywna – dopuszczenie do oceny merytorycznej
3. Prezentacja pomysłu przed komisją opiniującą – rada ds. PPN-T
4. Ocena merytoryczna wniosku przez komisję opiniującą – radę ds. PPN-T
a) Ocena negatywna – brak możliwości przyjęcia do Inkubatora
b) Ocena pozytywna – przyjęcie do Inkubatora
5. Dostarczenie wymaganych dokumentów
6. Podpisanie umowy najmu na czas określony

Rekrutacja do Inkubatora Technologicznego ma charakter ciągły, tzn. wnioski są rozpatrywane na bieżąco. Podstawowym dokumentem jest wniosek aplikacyjny. Powinien on zostać czytelnie wypełniony oraz złożony (osobiście lub za pośrednictwem poczty) w formie papierowej oraz elektronicznej w siedzibie PPN-T.

Wniosek powinien zostać złożony wraz z wymaganymi załącznikami, tj.:

1. w przypadku podmiotów planujących rozpoczęcie działalności:
• Oświadczenie o gotowości do rozpoczęcia działalności gospodarczej

2. w przypadku podmiotów prowadzących działalność:
• Kserokopia dowodu rejestracji przedsiębiorstwa w odpowiednim rejestrze
• Kserokopia nadania numeru statystycznego REGON
• Kserokopia nadania numeru identyfikacji podatkowej (NIP)
• Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MSP
• Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis
• Oświadczenie o niezaleganiu w podatkach do US
• Oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek do ZUS

Na ocenę merytoryczną największy wpływ ma innowacyjność oraz potencjał komercyjny przedsięwzięcia. Poniżej przedstawiamy listę kryteriów, za spełnienie których będzie można uzyskać dodatkowe punkty w ocenie merytorycznej:

1. Działalność w ramach preferowanych branż – biotechnologia, farmakologia, kosmetologia, chemia, IT
2. Współpraca z uczelniami i innymi lokatorami PPN-T
3. Pozytywny wpływ na działalność PPN-T, środowisko naturalne i regionalną gospodarkę