Idea powstania PPN-T

Silne zaplecze naukowo-badawcze istniejące w Puławach, lider polskiego przemysłu nawozowo-chemicznego Zakłady Azotowe Puławy S.A., stanowiące podmiot zainteresowany rozwijaniem transferu wiedzy w zakresie biotechnologii i chemii organicznej oraz władze Miasta, które stale podejmują inicjatywy wspierające przedsiębiorczość i lokalną gospodarkę przyczyniły się do idei powstania Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego.

Powstanie Parku Naukowo-Technologicznego z założenia miało przyczynić się do rozwiązania szeregu problemów i niedogodności związanych z niedostatecznym wykorzystaniem potencjału tkwiącego w specyfice rejonu Puław. Działania i potencjał podmiotów, które nie były w pełni wykorzystywane, z uwagi na brak odpowiedniej platformy współpracy, łączącej sferę nauki i przedsiębiorczości, zaowocowały podjęciem inicjatywy umożliwiającej i zwiększającej transfer wiedzy i technologii do przedsiębiorstw.

Dzięki temu zostały stworzone atrakcyjne warunki funkcjonowania, zachęcające przedsiębiorców do prowadzenia działalności gospodarczej, co w konsekwencji przyczynia się do powstania nowych miejsc pracy.

Puławski Park Naukowo-Technologiczny jest niewątpliwie instrumentem podnoszenia konkurencyjności puławskiej gospodarki, wdrażania nowoczesnych rozwiązań technologicznych oraz zarządzania zasobami wiedzy i kapitału.

Cele i misja PPN-T

Powstanie Parku Naukowo – Technologicznego stanowi element lokalnej polityki rozwoju, wymagający ścisłej sieciowej współpracy wszystkich zaangażowanych partnerów instytucjonalnych.

Głównym celem stawianym przed projektem jest: Ożywienie gospodarcze w regionie poprzez skuteczne wdrażanie rozwiązań w zakresie konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy.

Dzięki utworzeniu Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego możliwe jest osiągnięcie następujących celów:
- napływ do Puław inwestycji bezpośrednich (green – field) wywołany udostępnieniem terenów inwestycyjnych, - dywersyfikacja struktury lokalnej gospodarki poprzez rozwój MSP działających w różnych branżach, - przyciągnięcie do Puław inwestycji charakteryzujących się innowacyjnością, konkurencyjnością oraz opartych na wiedzy, - ożywienie współpracy instytucji naukowo – badawczych z sektorem przedsiębiorstw służące usprawnieniu transferu innowacji do sektora biznesu, a w konsekwencji rozwojowi firm technologicznych.

Utworzenie Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego przyczyniło się do powstania i udostępnienia nowoczesnej, atrakcyjnej bazy lokalowej, niezbędnej dla podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej opartej w szczególności na nowoczesnych technologiach. Jest to zatem miejsce praktycznej współpracy instytucji naukowo – badawczych, uczelni wyższych oraz firm produkcyjnych w zakresie prowadzenia badań nad nowoczesnymi technologiami i produktami rynkowymi i ich transferu do procesów produkcyjnych.