Inkubator Technologiczny

Inkubator Technologiczny dysponuje kompleksem laboratoryjno-biurowo-produkcyjnym. Oferuje innowacyjnym firmom przyjazne środowisko dla rozwoju nowych technologii. Oprócz dostępu do nowoczesnej infrastruktury, przedsiębiorcy mają dostęp do pakietu usług okołobiznesowych wspierających ich rozwój (doradztwo, szkolenia, promocja, pożyczki, poręczenia itp.).

CEL I MISJA
Inkubator Technologiczny prowadzi działalność inkubacyjną firm technologicznych oraz działalność usługową z zakresu transferu technologii, które ułatwiają przetrwanie we wstępnej fazie funkcjonowania i dalszy rozwój (preferencyjne stawki czynszu, wyposażenie). Stąd też IT spełnia 3 podstawowe funkcje: inkubacyjna, laboratoryjna oraz biurowa. W tej części obiektu przygotowano przede wszystkim pomieszczenia dla inkubowania działalności gospodarczej.

Część pomieszczeń inkubatora zlokalizowanych na parterze od strony południowej ma zapewniony bezpośredni dostęp z drogi wewnętrznej. Dodatkowo zlokalizowano tu także powierzchnię laboratoryjną, część biurową i sześć jednoosobowych pokoi noclegowych dla ewentualnych potrzeb gości PPN-T.
1Rekrutacja do Inkubatora Technologicznego
O miejsce w Inkubatorze Technologicznym mogą starać się:

1. Podmioty rozpoczynające lub planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej 2. Przedsiębiorcy działający na rynku nie dłużej niż 3 lata

Procedura aplikacyjna przebiega zgodnie z poniższym schematem:
1. Złożenie wniosku aplikacyjnego przez podmiot/firmę
2. Ocena formalna wniosku
a) Ocena negatywna – wezwanie do uzupełnienia wniosku
b) Ocena pozytywna – dopuszczenie do oceny merytorycznej
3. Prezentacja pomysłu przed komisją opiniującą – rada ds. PPN-T
4. Ocena merytoryczna wniosku przez komisję opiniującą – radę ds. PPN-T
a) Ocena negatywna – brak możliwości przyjęcia do Inkubatora
b) Ocena pozytywna – przyjęcie do Inkubatora
5. Dostarczenie wymaganych dokumentów
6 .Podpisanie umowy najmu na czas określony

Rekrutacja do Inkubatora Technologicznego ma charakter ciągły, tzn. wnioski są rozpatrywane na bieżąco.

Podstawowym dokumentem jest wniosek aplikacyjny. Powinien on zostać czytelnie wypełniony oraz złożony (osobiście lub za pośrednictwem poczty) w formie papierowej oraz elektronicznej w siedzibie biura Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Wniosek powinien zostać złożony wraz z wymaganymi załącznikami, tj.:
a) w przypadku podmiotów planujących rozpoczęcie działalności:
- Oświadczenie o gotowości do rozpoczęcia działalności gospodarczej
b) w przypadku podmiotów prowadzących działalność:
- Kserokopia dowodu rejestracji przedsiębiorstwa w odpowiednim rejestrze
- Kserokopia nadania numeru statystycznego REGON
- Kserokopia nadania numeru identyfikacji podatkowej (NIP)
- Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MSP
- Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis
- Oświadczenie o niezaleganiu w podatkach do US
- Oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek do ZUS

Na ocenę merytoryczną największy wpływ ma innowacyjność oraz potencjał komercyjny przedsięwzięcia.

Poniżej przedstawiamy listę kryteriów, za spełnienie których będzie można uzyskać dodatkowe punkty w ocenie merytorycznej.
1. Działalność w ramach preferowanych branż – biotechnologia, farmakologia, kosmetologia, chemia, IT
2. Współpraca z uczelniami i innymi lokatorami PPN-T
3. Pozytywny wpływ na działalność PPN-T, środowisko naturalne i regionalną gospodarkę

Podmioty uprawnione do otrzymania pomocy de minimis mogą liczyć na zniżki w stawce bazowej czynszu:

POMIESZCZENIA BIUROWE
a) 65% zniżki w pierwszym roku funkcjonowania w Inkubatorze Technologicznym
b) 40% zniżki w drugim roku funkcjonowania w Inkubatorze Technologicznym
c) 20% zniżki w trzecim roku funkcjonowania w Inkubatorze Technologicznym

POMIESZCZENIA PRODUKCYJNE
a) 50% zniżki w pierwszym roku funkcjonowania w Inkubatorze Technologicznym
b) 35% zniżki w drugim roku funkcjonowania w Inkubatorze Technologicznym
c) 15% zniżki w trzecim roku funkcjonowania w Inkubatorze Technologicznym

POMIESZCZENIA LABORATORYJNE:
a) 65% zniżki w pierwszym roku funkcjonowania w Inkubatorze Technologicznym
b) 40% zniżki w drugim roku funkcjonowania w Inkubatorze Technologicznym
c) 20% zniżki w trzecim roku funkcjonowania w Inkubatorze Technologicznym

Opłata za wynajem pomieszczenia obejmuje:
- Umeblowane biuro/laboratorium/pomieszczenie produkcyjne
- Dostęp do biura 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu
- Monitoring i utrzymanie czystości
- Użytkowanie sali spotkań biznesowych
- Dostęp do aneksu kuchennego
- Bezpłatne miejsce parkingowe
- Bezpłatna promocja na stronie internetowej PPN-T

Wynajmujący na preferencyjnych warunkach w ramach pomocy de minimis otrzymuje dostęp do następujących usług:
- Wynajmu sal szkoleniowych, konferencyjnych i powierzchni wystawowych
- Doradztwa i szkoleń w zakresie prowadzenia i rozwijania działalności gospodarczej
- Centrum Przetwarzania Danych i laboratoriów zlokalizowanych w Centrum Technologicznym

Wartością dodaną działalności firmy w Inkubatorze jest możliwość nawiązania kontaktów i współpracy z innymi lokatorami.