Deklaracja dostępności

Puławski Park Naukowo-Technologiczny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej https://ppnt.pulawy.pl/.

Data publikacji strony internetowej: 2019-05-24.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-05-24.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
– pewne treści opublikowane na stronie mogą być niedostępne z uwagi na fakt, że mogą pochodzić z różnych źródeł,
– niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów,
– część zdjęć może nie posiadać opisu alternatywnego,
– być może, że nie wszystkie formularze kontaktowe posiadają etykiety tekstowe powiązane z polami.

Data sporządzenia deklaracji: 2021-09-24.

Data ostatniego przeglądu: 2024-01-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Justyną Świerczewską, tel. +48 81 4646316.

W ten sposób można również składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej i składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.

Żądanie powinno zawierać:
– dane osoby zgłaszającej żądanie,
– wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz
– sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Żądanie zostanie zrealizowane niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, wnoszący żądanie zostanie niezwłocznie poinformowany o terminie realizacji żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Spółka zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku gdy Spółka odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej albo elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Adres: Puławski Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o., ul. Mościckiego 1, 24-110 Puławy

Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów: 2
Czy podmiot zapewnia w tych budynkach wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne? Tak.
Czy podmiot zastosował w tych budynkach rozwiązania architektoniczne, środki techniczne lub posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych? Tak.
Czy podmiot zapewnia w tych budynkach informację na temat rozkładu pomieszczeń co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy? Tak.
Czy podmiot zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do tych budynków osobie korzystającej z psa asystującego? Tak.
Czy podmiot zapewnia w przypadku tych budynków osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób? Tak.