Nowy projekt dotacyjny
Mała firma - ABC Biznesu

Już od kwietnia Fundacja Puławskie Centrum Przedsiębiorczości przyjmuje zgłoszenia do nowego projektu dotacyjnego Mała firma - ABC Biznesu. Dotacje na rozpoczynanie działalności gozpodarczej - 23050zł, szkolenia i finansowe wsparcie pomostowe przez 12 miesięcy w wysokości 2800zł/m-c.

Projekt obejmie wsparciem 60 osób w wieku 30 lat i więcej z terenu woj. lubelskiego, w tym:
 1. 54 osoby pozostające bez pracy, w tym bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy i bierne zawodowo, które należą do jednej z grup:
  • osoby w wieku 50 lat i więcej
  • kobiety
  • osoby długotrwale bezrobotne
  • osoby o niskich kwalifikacjach
  • osoby z niepełnosprawnością
 2. 6 osób pracujących:
  • ubogie pracujące
  • zatrudnione na umowy krótkoterminowe
  • pracujące na umowy cywilnoprawne, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% minimalnego wynagrodzenia w miesiącu poprzedzającym dzień przystąpienia do projektu
Biuro projektu
Mała firma - ABC Biznesu
Fundacja Puławskie Centrum Przedsiębiorczości
24-110 Puławy, ul. Mościckiego 1
tel. 081 470 09 00
e-mail: fpcp@fpcp.org.pl

Więcej szczegółów na stronie www.fpcp.org.pl