Porozumienie o współpracy pomiędzy Województwem Lubelskim, Gminą Miasto Puławy, a PPN-T


W dniu 14 września 2021 r. w Lublinie zawarte zostało Porozumienie o współpracy między Województwem Lubelskim, Gminą Miasto Puławy, a PPN-T. Celem Porozumienia jest współpraca pomiędzy Stronami w sprawach wspólnych działań na rzecz prowadzenia polityki rozwoju lokalnego, ze szczególnym uwzględnieniem zwiększenia absorpcji innowacji wiedzy w przedsiębiorstwach oraz zapewnieniem warunków do świadczenia usług badawczo-rozwojowych.