Nabór do Parku Naukowo-Technologicznego

Centrum Technologiczne to specjalnie utworzona powierzchnia, która ma umożliwić wsparcie dla transferu nowych technologii do sfery biznesu.
PPN-T oferuje przedsiębiorcom przystosowane i wyposażone pomieszczenia biurowe, pomieszczenia laboratoryjne do adaptacji i wyposażone, pomieszczenia produkcyjno-usługowe.

Inkubator Technologiczny dysponuje kompleksem laboratoryjno-biurowo-produkcyjnym.
Dla nowo powstałych firm PPN-T oferuje działania inkubacyjne, które ułatwiają przetrwanie we wstępnej fazie funkcjonowania i dalszy rozwój (preferencyjne stawki czynszu, wyposażenie).

KRYTERIA WEJŚCIA DO PARKU:

1. O przyjęcie do Parku Naukowo-Technologicznego mogą ubiegać się:
a) osoby fizyczne
b) przedsiębiorcy działający na rynku
c) inni przedsiębiorcy planujący wdrożenie innowacyjnych rozwiązań - lokatorzy strategiczni.
2. Wykluczeniu z możliwości korzystania z oferty Parku Naukowo-Technologicznego podlegają:
a) przedsiębiorcy, na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem;
b) mikro, mali lub średni przedsiębiorcy, spełniający kryteria zagrożonego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 1 ust. 7 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych).
c) przedsiębiorcy inni niż mikro, mali lub średni przedsiębiorcy, spełniający kryteria podmiotu w trudnej sytuacji ekonomicznej lub znajdujący się w okresie restrukturyzacji przeprowadzanej z wykorzystaniem pomocy publicznej, w rozumieniu wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw.